Сроки и статусы при получении гражданства Болгарии

Для всех кто интересуется. Порядок и продолжительность статусов такой:
1. Образувана преписка N:xxx/201x/xx.xx.201x г. (после собеседования. Длительность 1-2 м)
2. Образувана преписка N:xxx/201x/xx.xx.201x г. Преписката се намира в процедура по задължително съгласуване (Длительность 13-20 м)
3. По преписката Ви предстои да бъде извършен финален експертен преглед преди да бъде разгледана от съвета по гражданство (Длительность 2-3 м)

Если что-то не так и к вашим документам есть претензии, будет статус:
Преписката е разгледана от Съвета по гражданството. Извадена е за допълнителна проверка. Следва да представите документ…, в срок xx.xx.201x г.

4. Молбата Ви е разгледана от съвета по гражданство с положително становище. Предстои издаване на указ на Вицепрезидента на Република България (Длительность 2-3 м)
5. Образувана е преписка N:xxxx/201x/xx.xx.201x г. Вашата преписка е включена в указ xxx от 201x г. Можете да резервирате час, за да получите удостоверението си лично. Можете да направите нова резервация само ако сте пропуснали първата резервация.

При отказе статусы такие:

* Съветът по гражданство не е уважил молбата Няма категорични данни за наличието на възходящ българин
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Лицето не отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за българското гражданство
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Видно от справка за съдимост №… Лицето е осъждано
* Съветът по гражданство не е уважил молбата На основание чл. 33, ал. 3 от ЗБГ дирекция \”Миграция\” – МВР счита, че молбата на лицето не следва да бъде уважена
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Към момента на разглеждане на молбата лицето не е представило удостоверение за родствени връзки, издадено от общината по постоянен адрес в Р България на майка му, както и официален документ, удостоверяващ промяната на фамилното му име от… Или официален документ за идентичност на лице с различни имена
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Към момента на разглеждане на молбата лицето не е представило изисканото от него ново удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина, в което да са посочени данните, въз основа на които е установен българският произход
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Към момента на разглеждане на молбата лицето не е представило следните изискани от него документи:…
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Лицето не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗБГ
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Лицето не отговаря на изискването на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗБГ, тъй като е родено в Р България и следва да подаде молба за възстановяване на българско гражданство
* Съветът по гражданство не е уважил молбата След проведените обсъждания и при проведеното явно гласуване, на основание чл. 12 от ПДСГМП, СГ единодушно взе решение да даде мнение молбата да не бъде уважена, тъй като лицето не живее в страната и няма доход или занятие, което да му дава възможност да се издържа в Р България
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Предходна преписка с вх. № … Г. Е приключила с отказ, тъй като съгласно писмо № … На ДАНС, приложеното свидетелство за съдимост е неистинско
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Съгласно писмо с рег. № … Г. ДАНС възразява молбата да бъде удовлетворена на основание чл. 19 от ЗБГ, поради причини засягащи националната сигурност
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Към момента на разглеждане на молбата лицето не е представило удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина, в оригинал с коректно изписани имена.
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Указът за лишаване от българско гражданство не е отменен. Не може да се приеме, че основанието за лишаване е отпаднало
* Отказ на Вицепрезидента на Република България.
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Не са изпълнени изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗБГ. Видно от приложените документи, няма данни родителят да е възстановил българското си гражданство
* Съветът по гражданство не е уважил молбата При проведеното интервю лицето е заявило, че е от… Народност
* Съветът по гражданство не е уважил молбата По данни на МВР лицето е имало сигнал в НШИС. Към момента на разглеждане на молбата не са предоставени данни относно основанието за въвеждането на сигнала
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Към момента на разглеждане на молбата лицето не е представило удостоверение от работодател, че работи по трудово или служебно правоотношение в Р България или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година, съгласно изискването на чл. 4, т. 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. За прилагане на Глава пета от ЗБГ.
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Към момента на разглеждане на молбата лицето не е представило официални документи, доказващи, че има доход или занятие в Р България, които му дават възможност да се издържа на територията на страната, съгласно изискването на чл. 4, т. 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. За прилагане на Глава пета от ЗБГ
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Лицето не отговаря на изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗБГ
* Съветът по гражданство не е уважил молбата Видно от извършената служебна справка в електронната страница на НАП, лицето е с прекъснати здравноосигурителни права

Резервиране на дата за получаване на удостоверение за гражданство